Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer

ViaData Fieldservice B.V. | ViaData ICT-infrastructuur B.V.

Om uw privacy te kunnen waarborgen is een correcte en gepaste verwerking van persoonsgegevens onmisbaar. Daarom is ViaData duidelijk en transparant over de manier waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken. In dit document vindt u onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer, welke van toepassing zijn op onze websites en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen. Wanneer in dit document ‘ViaData’ wordt genoemd, gaat het om ViaData Fieldservice B.V. en/of ViaData ICT-infrastructuur B.V., afhankelijk van welke naam op u van toepassing is/zijn.

Dit document is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Beveiligingsmaatregelen ViaData
5. Uw privacyrechten
6. Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
7. In kaart brengen websitebezoek
8. Cookies
9. Informatie op onze website(s) – disclaimer
10. Aanpassing privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer
11. Onze contactgegevens

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door ViaData verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomsten, welke toezien op het leveren van hard- en software alsmede diensten op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). De gegevens kunnen worden gebruikt ter optimalisatie van onze producten en diensten en in het kader van klantbeheer.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ViaData kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. U kunt dat hebben gedaan door bijvoorbeeld het invullen van een formulier via onze website(s), het aanmelden voor onze nieuwsbrief of doordat u op enigerlei wijze uw belangstelling voor ViaData kenbaar maakt en/of contact heeft met onze organisatie. ViaData kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam en functietitel
– De branche waarin u werkt
– Uw telefoonnummer en e-mailadres

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

ViaData verwerkt persoonsgegevens om in de toekomst contact met u op te nemen:
– voor de afhandeling van de eventuele overeenkomst tussen u en ViaData;
– voor de overige dienstverlening van ViaData; en
– voor onze interne bedrijfsvoering.

Het kan zijn dat u ons verzoekt om contact met u op te nemen (in dat geval geeft u zelf toestemming) of dat wij u – bijvoorbeeld per e-mail – benaderen indien wij u telefonisch niet konden bereiken. Tevens kunnen wij contact met u opnemen middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief of om u uit te nodigen voor beurzen of evenementen. U kunt zich te allen tijde – eenvoudig – afmelden voor onze nieuwsbrieven.

ViaData verwerkt uw gegevens om de informatie in onze nieuwsbrieven op specifieke doelgroepen te kunnen afstemmen, zodat de informatie voor u zo relevant mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is de
branche waarin u werkt; het is mogelijk dat wij op basis daarvan onze nieuwsbrieven segmenteren. ViaData zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zullen daarom altijd handelen in overeenstemming met de op dat moment van toepassing zijnde Wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Bij speciale evenementen is het mogelijk dat wij (door uzelf aangeleverde) aanvullende gegevens verwerken. Dit doen wij om desbetreffend evenement zo goed mogelijk op uw wensen te laten aansluiten; deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de organisatie van het specifieke evenement.

Delen met anderen

ViaData zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. In het laatste geval verwijzen wij naar onze verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijn

ViaData bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan vereist – voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van Wettelijke bepalingen. Indien er geen overeenkomst tussen u en ViaData tot stand komt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan één (1) jaar. Geeft u zich op voor een door ons georganiseerd evenement, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar.

4. Beveiligingsmaatregelen ViaData

ViaData beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u onder punt 11.

5. Uw privacyrechten

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hierna kort toegelicht.

Recht op inzage

Indien u een relatie met ViaData heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail) uw persoonlijke – door ons geregistreerde – gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk (per e-mail) verzoeken de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Recht op vergetelheid

Wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Voor zover desbetreffende gegevens niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst(en)
tussen uw organisatie en ViaData, zullen wij deze gegevens verwijderen. Dit heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze website(s); de informatie op onze website(s) blijft te allen tijde voor iedereen bereikbaar. ViaData kan u – na het verwijderen van uw gegevens – niet langer benaderen via
bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

Contact

Vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan mw. T.E. Wiersma; onze contactgegevens vindt u onder punt 11. ViaData behandelt uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

6. Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door ViaData, zouden wij dat vervelend vinden. Graag ontvangen wij dan ook uw klacht, zodat wij een passende oplossing aan u kunnen voorstellen. Mocht u met onze oplossing niet tevreden zijn, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. In kaart brengen websitebezoek

ViaData houdt via haar website(s) – onze primaire website en onze landingspagina’s – algemene bezoekersgegevens bij, zoals IP-adres (t.b.v. geografische locatie) en het tijdstip waarop u de website(s) heeft bezocht. Ook worden gegevens opgeslagen die uw browser bij ieder websitebezoek automatisch meestuurt. Deze gegevens gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag op onze website(s) te analyseren teneinde de website(s) vervolgens te verbeteren. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd. In geen geval wordt deze informatie aan derden verstrekt.

8. Cookies

ViaData maakt op haar website(s) gebruik van zogeheten “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij ieder bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website(s) en zorgt ervoor dat de website(s) – inclusief navigatie– wordt vergemakkelijkt en daardoor snel en efficiënt verloopt.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina heeft bezocht of om uw voorkeuren te onthouden. Wij gebruiken functionele cookies voor het onthouden van uw inloggegevens en uw specifieke instellingen.

Google Analytics

ViaData gebruikt Google Analytics om in kaart te brengen hoeveel (unieke) bezoekers gebruik maken van haar website(s). Hiervoor plaatst Google Analytics cookies. De door Google Analytics verzamelde en geanalyseerde resultaten worden aan ViaData ter beschikking gesteld, wat ons in staat stelt onze website(s) te verbeteren. Het privacybeleid van Google bevat meer informatie over de analyse van de bezoekersgegevens. ViaData heeft Google geen toestemming gegeven om de via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Overige cookies

ViaData maakt gebruik van Google Tag Manager voor het traceren van specifieke handelingen (conversies) om zo de werking van specifieke campagnes te kunnen herleiden. Dit helpt ons bij het meten en bijsturen van onze online marketingactiviteiten. Met een ‘tag’ wordt elk stukje code bedoeld, dat wordt gebruikt voor Google Analytics, Google Adwords, maar bijvoorbeeld ook LinkedIn.

Geen cookies meer ontvangen?

U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens een volgend bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt of hiervan eerst een melding ontvangt. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet meer van alle websitemogelijkheden gebruik maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

9. Informatie op onze website(s) – disclaimer

ViaData informeert de bezoekers van haar website(s) over haar eigen producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website(s) wordt met zorg samengesteld, maar de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Ook kunnen wij het foutloos en ononderbroken functioneren van de website(s) niet garanderen. ViaData kan op ieder moment informatie op de website(s) wijzigen en/of aanvullen. Hiervoor hoeft zij geen voorafgaande mededeling te verzenden.

Informatie, producten en diensten van derden

Door derden aangeleverde informatie, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van ViaData, zijn ter informatie en voor uw gebruiksgemak opgenomen. Hoewel wij erg selectief zijn over de informatie van derden op onze website(s), kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van de producten en diensten van derden waarover de website(s) informatie bevat(ten).

ViaData is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van websites van derden, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden.

10. Aanpassing van dit document

Wij behouden ons het recht voor dit document aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.viadata.nl) worden gepubliceerd.

11. Onze contactgegevens

Indien u vanwege een vraag, verzoek of klacht contact met ons wilt opnemen, vindt u hieronder onze belangrijkste contactgegevens.

Vestigingsadres
ViaData
Businesspark Friesland West 45
8447 SL HEERENVEEN

Postadres
ViaData
Postbus 446
8440 AK HEERENVEEN

Overige contactgegevens
Telefoon +31 (0)513 619 350
E-mail info@viadata.nl
Website www.viadata.nl

KvK-nummer: 01058627 (ViaData Fieldservice B.V.) | 80888364 (ViaData ICT-infrastructuur B.V.)